Lejebetingelser

Alm. lejebetingelser - Sæson 2016/2017

§ 1. Lejebevis Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Valdemars Slot (herefter VS) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.
Aftaler mellem lejer og VS, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.


§ 2. Deltagere / anvendelse Ferieboligen må ikke bebos eller anvendes af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset.
Aftale om at holde sammenkomster med flere deltagere end angivet på lejebeviset skal indgås med ejer. Feriepartner-bureauet formidler aftalen.


§ 3. Rengøring / ansvar Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Er rengøring inkluderet i lejeprisen, skal det lejede efterlades i ryddelig stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos VS. Det er ikke tilladt lejer – af hensyn til ansvar over for ejeren af ferieboligen – at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.
Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette VS herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra VSs side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.


§ 4. Betalingsbetingelser Ved lejeaftalens indgåelse fremsender VS bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder gebyrer samt 33% af lejen til betaling. Det resterende lejebeløb skal - på grund af VSs
betalingsforpligtelser overfor ejer - være VS i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan VS uden varsel annullere lejeaftalen.
Prisforhøjelse som følge af ændrede valutakurser: Sker der efter lejeaftalens indgåelse ændringer i kurserne i den valuta, som feriehuset afregnes i, eller i den valuta, hvormed feriehuset afregnes af VS, kan lejen forhøjes forholdsmæssigt med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med, i forhold til valutakursen på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. VS skal hurtigst muligt orientere lejeren herom og er på forlangende forpligtet til at fremsende dokumentation for ændringen i valutakursen. Kun hvis forhøjelsen overstiger 10 % af den oprindelige leje, har lejer ret til at annullere lejemålet.
Ved lejeaftaler der indgås via hjemmesiden fremsendes lejebeviset, til den e-mailadresse lejer opgiver i booking-forløbet. Lejere, der ikke har en e-mailadresse, bedes henvende sig direkte til VS, der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post.
Indgås lejeaftalen via hjemmesiden, er det muligt at vælge mellem bankoverførsel og betaling med betalingskort.
Vælges betaling med betalingskort, og falder lejebeløbet til betaling i mere end en rate, trækkes beløbet for de øvrige rater automatisk på den opgivne betalingsdato. Dankort/Visa Dankort er gebyrfri. Øvrige kort pålægges et gebyr på 0,85%, svarende til VSs udgift forbundet hermed.
Udløber betalingskortet mellem to rater, eller er VS af anden grund forhindret i at trække beløbet, der forfalder til betaling, fremsendes pr. e-mail information herom til lejer. E-mailen indeholder et link, som lejer er forpligtiget til at tilgå for at indsende de nye kortoplysninger til VS. Indsendelsen foregår via en sikker forbindelse.
Ved lejers annullering af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende jf. § 7 til det i booking-forløbet opgivne betalingskort. Kreditkort gebyr refunderes ikke.
Alle priser er ekskl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt og VS forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.


§ 5. Depositum VS er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 1. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, varme m.m. kan modregnes i depositum. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo forbeholder VS sig ret til at hæve det skyldige beløb på eventuelt angivet betalingskort.


§ 6. Reklamationer Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til VS senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal VS underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.


§ 7. Afbestilling Annullering af lejeaftale Ved annullering af lejeaftale inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. DKK 500. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%.
Ved ændring af lejemålet inden 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 250. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Bestilling af ekstra ydelser kan dog ske til og med tre dage før ankomst.
Ved annullering eller ændring tilbagebetales evt. gebyrer ikke.


§ 8. Force majeure Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra VSs side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign.


§ 9. Feriehusudlejernes Brancheforening VS følger de etiske regler, der er gældende for medlemmerne af foreningen. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå problemer, som ikke bliver løst til lejerens tilfredshed, så har lejer mulighed for at indbringe tvisten for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.fbnet.dk.


§ 10. Kommunikation og markedsføring Lejers kontaktoplysninger er fortrolige og videregives ikke til andre.VS må benytte dine kontaktoplysninger til markedsføring af relevante tilbud og ydelser via e-mail og sms.
Du har til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage informationer fra VS. Det kan ske via mail til booking@valdemarsslot.dk.


§ 11. Ungdomsgrupper Aldersgrænse på minimum 23 år for grupper fra/på 3 personer og opefter. Dette gælder
naturligvis ikke for unge mennesker der holder ferie med deres forældre eller 2 unge mennesker, som vil leje et sommerhus sammen. Kontrolbesøg kan forekomme. § 12. Trykfejl VS tager forbehold for evt. billed– og trykfejl. § 13. Værneting Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Retten på Frederiksberg.

Valdemars Slot ferieudlejning

Valdemars Slot udlejer ferieboliger som ligger rundt omkring slottet, heriblandt vores portbygninger og den tidligere forvalterbolig.
Boligerne kan huse fra 4 -15 personer og kan lejes pr. dag og op til en uge.

Kom og oplev sydfyn i eventyrlige omgivelser med Valdemars Slot som baggrund. Valdemars Slot byder på forplejning og mange andre aktiviteter når du kommer. Se mere information på www.valdemarsslot.dk

Book din feriebolig og få 50% rabat på entré til Valdemars Slot i slottets åbningstid. Booking reservation fremvises i slotsbutik som bevis.www.valdemarsslot.dk

Kontakt os

Valdemars Slot
Slotsalléen 100
5700 Svendborg

Tlf. 6222 6106
booking@valdemarsslot.dk